16. fundur

16. fundur fræðslunefndar Bláskógabyggðar
Þriðjudaginn 28. febrúar, 2012
á Laugarvatni

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Hrund Harðardóttir Skólastjóri (HH), Sigmar Ólafsson
aðstoðarskólastjóri (SÓ), Hallbera Gunnarsdóttir fulltrúi kennara (HG), Guðný
Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi frá Grímsnes og grafningshreppi (GT)
Forfölluð: Jenný Erla Jónsdóttir fulltrúi foreldra (JEJ)

Grunnskóli (15:00 – 16:15)

1.  Námssráðgjafi og tónlistarkennari. Frekari rökstuðningur fyrir tillögu fræðslunefndar
um ráðningu námsráðgjafa og tónlistarkennara hugsanlega í samstarfi við
nágrannasveitarfélögin.
Námsráðgjafi
Það hvílir sú lagalega skylda á sveitarstjórn að bjóða upp á að námsráðgjafi starfi við
hvern skóla en í aðalnámskrá grunnskóla má lesa eftirfarandi:
7.11 Náms- og starfsráðgjöf
Náms- og starfsráðgjöf er lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla. Náms- og
starfsráðgjöf í grunnskóla felst í því að vinna með nemendum, foreldrum, kennurum,
skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er
snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Náms- og starfsráðgjöf felst í því
að liðsinna nemendum við að finna hæfileikum sínum, áhugasviðum og kröftum
farveg. Mikilvægt er að nemendur fái aðstoð við að leita lausna ef vandi steðjar að í
námi þeirra eða starfi í skólanum. Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur
við að vinna úr upplýsingum um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og
starf. Jafnrétti ber að hafa að leiðarljósi í náms- og starfsfræðslu með því að kynna
piltum og stúlkum fjölbreytt námsframboð að loknum grunnskóla og störf af ýmsu
tagi. Leitast skal við að kynna báðum kynjum störf sem hingað til hefur verið litið á
sem hefðbundin karla eða kvennastörf. Nauðsynlegt er að kynna fyrir nemendum ný
störf og þróun starfa sem fylgja breytingum í nútímasamfélagi.
Á fundi fræðslunefndar 25. janúar sl. kom það fram að áætlað starfshlutfall fyrir
námsráðgjafa í Bláskógabyggð væri 25% og því kom upp sú hugmynd að
Bláskógabyggð færi í samstarf við nágrannasveitarfélög sem einnig þyrftu á
námsráðgjafa að halda. Þannig væri mögulega hægt að bjóða 80-100% starf þó
viðkomandi yrði að vinna á mismunandi stöðum dag frá degi.
Tónlistarkennari
Sigmar fór yfir hvað felst í ráðningu tónlistarkennara við skólann. Sveitarfélagið er
aðili að tónlistarskóla Árnessýslu og verið að tala um að nýta þann starfskraft betur
eða að fullu leiti. Til þess að tónlistarkennari nýtist sem best þarf hann að vera á
staðnum, svo hægt sé að nota einstaklinginn í meira en tónlistarkennslu svo sem kór,
tónmennt og aðrar uppá komur. Setja upp tónlistar deild þar sem tónmennt er kennd
öllum og svo geta þeir sinnt tónlistarkennslu með því. Spurning hvort tónlistarskóli
Árnesinga geti borgað þann hluta sem kennarinn er við tónlistarkennslu. Í dag getur
grunnskóli Bláskógabyggðar boðið upp á 15 – 16 tíma í tónmennt sem er um 60 %
staða. Guðný: Tónlistarskólinn er ekki að nýtast nógu vel í uppsveitum Árnessýslu,
spurning hvort uppsveitirnar ráði nokkra kennara sem geta séð um uppsveitirnar bæði
sem tónmenntakennarar og tónlistarkennarar.

2.  Prófdagar samræmdra könnunarprófa haustið 2012.
Prófdagar eru áætlaðir 17. – 21. september. Fræðslunefnd leggur til við sveitarstjórn
að hún sendi Námsmatsstofnun ábendingu um að þessar dagsetningar séu óhentugar
fyrir nemendur í Bláskógabyggð. Á þessum tíma eru göngur og réttir og því margir
nemendur uppteknir og ekki tilbúnir til að taka samræmd próf. Fræðslunefnd vill
benda á að betra væri að hafa þessi próf að vori og láta þá 9. bekk taka þau en ekki
10. bekk. Þá kæmu niðurstöður væntanlega að hausti og hægt væri að nýta allan 10.
bekk til undirbúa nemendur fyrir nám að loknum grunnskóla.
3.  Drög að skóladagatali næsta árs til kynningar.
4.  Samruni Grunnskóla Bláskógabyggðar og leikskólans Gullkistu.
Starfsfólk grunnskóla Bláskógabyggðar sem starfar á Laugarvatni og starfsfólk
Gullkistu hafa nýlokið við heimsókn í Krikaskóla og Dalskóla (2.3.2012) Vor þeir að
kynna sér starfsemi skóla sem reka sameiginlega leik- og grunnskóla. Heimsóknin
heppnaðist vel en hins vegar er starfsfólk farið að lengja eftir svörum um skipulag
sameiningarinnnar. Nokkrir foreldrar tóku að sér kennslu í grunnskólanum til þess að
gera þessa heimsókn starfsmanna að veruleika og hafa þeir bestu þakkir fyrir. Þetta
voru Guðbjörg Jónsdóttir, Gunnhildur Hinriksdóttir og Sigurbjörn Á. Arngrímsson.
5.  Önnur mál.
a)  Skólastefna Bláskógabyggðar fór í dreifingu í gær og berst inn á öll heimili í
Bláskógabyggð í vikunni. Einnig var hún send til nemenda GB sem búa í
Grímsnes- og Grafningshreppi, nágrannasveitarfélaga, Skólaskrifstofu
Suðurlands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og mennta- og
menningarmálaráðuneytis. BB þakkar fulltrúum í fræðslunefnd fyrir þá vinnu sem
þeir lögðu í gerð skólastefnunnar.
Leikskóli (16:15 – 17:30)

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður
Sævarsdóttir varaformarður (VS), Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri Álfaborg (JT),
Agnes Magnúsdóttir fulltrúi starfsmanna(AM), Ragnhildur Sævarsdóttir fulltrúi foreldra
á Gullkistu (RS), Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir leikskólastjóri Gullkistunnar (SBA),
Henríetta Ósk Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra á Álfaborg (HÓG).

1.  Ársskipulag á málum sem þarf að afgreiða fyrir fræðlunefnd hjá leikskólanum
Álfaborg. Júlíana kom fram með eftirfarandi tillögu: September (ársskipulag) maí
(endurskoðun reglna), júní (starfsskýrsla). Fleiri þættir munu bætast við með
tímanum og hugmyndin er að gera áætlun varðandi innra mat. Þannig skipta megi
niður matsþáttum á þriggja ára tímabil. Leikskólinn Álfaborg er byrjaður að gera
drög að skipulagi næsta skólaárs. Júlíana er búin að vera í sambandi við Hrund til
að samræma lokun skólanna. Stefnt er að því að allir skólarnir verði með
skipulagsdag 2. janúar. Sólveig bendir á að Gullkistan viti ekki alveg hvar hún
stendur þ.e. með ársskipulag fyrir næsta skólaár þar sem sameining er á næsta
leiti.

2.  Samruni grunnskóla Bláskógabyggðar og leikskólans Gullkistu. Sólveig sagði að
heimsókn í Krikaskóla og Dalskóla hefði tekist mjög vel og kynningin verið fín
sem hópurinn fékk. Eftir heimsóknirnar fóru starfsmenn saman út að borða og þar
sköpuðust góðar umræður um verkefnið. Mikil vinna er framuundan í
sameiningarferlinu og gæta þarf hagsmuna allra aðila. Þörf er á verkefnisstjóra til
að stjórna ferlinu, ef vel á til að takast. Fá fólk til að vinna saman til að fá sömu
sýn á hlutina og stefna í sömu átt.
Sólveig benti á áhugaverða ráðstefnu sem haldin verður af miðstöð skólaþróunar
við HA, 28. apríl. Þar væru mörg erindi sem myndu gagnast starfsmönnum til að
fá hugmyndir og fræðslu m.a. um sameiningu skólastiga. Hægt er að fá styrk fyrir
öllu í gegnum vísindasjóð FL fyrir þá sem borga í hann.

3.  Önnur mál.
a)  Fræðslunefnd hvetur sveitarfélagið til að óska eftir sakavottorði við ráðningu
nýrra starfsmanna í leik- og grunnskóla Bláskógabyggðar. Slíkt er orðið algengt á
almennum vinnumarkaði og er ekki síður mikilvægt í skólum þar sem viðkomandi
starfsfólk kemur að uppeldi og þroska barna.
b)  Júlí spyr um sektarákvæði gagnvart því þegar börn eru sótt ítrekað of seint. Hvort
þetta sé til og hvort megi beita þessu? Fræðslunefnd telur eðlilegt að setja
einhverjar reglur varðandi slíkt og mun það verða tekið fyrir þegar reglur fyrir
leikskóla Bláskógabyggðar verða teknar fyrir í maí.
c)  Næsti fundur fræðslunefndar er áætlaður 18. apríl.
d)  Skólastefnan komin í dreifingu og öllum þakkað fyrir framlag sitt við gerð
hennar. Leikskólastjórar fagna útgáfu hennar.