25. fundur

 1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn

þriðjudaginn 27. janúar 2004, kl 13:30

í Fjallasal Aratungu.

Mætt voru:

Sveinn A. Sæland oddviti, Margeir Ingólfsson, Drífa Kristjánsdóttir, Kjartan Lárusson, Snæbjörn Sigurðsson, Margrét Baldursdóttir, Sigurlaug Angantýsdóttir og Ragnar Sær Ragnarsson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

 

 1. Upplýsingar frá Hagstofu um breytt lögheimili sveitarstjórnarmanns, Bjarna Þorkelssonar, sem hefur flutt úr sveitarfélaginu. Afhent kjörbréf fyrir 1. varamann Margréti Baldursdóttur sem aðalmanns í sveitarstjórn Bláskógabyggðar.  Oddviti bauð Margréti velkomna til starfa.
 2. Fundargerðir byggðaráðs frá 6. og 20. janúar 2004.  Kynntar og staðfestar.
 3. Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2004, síðari umræða. Bókun vegna fjárhagsáætlunar:Heildartekjur samstæðu Bláskógabyggðar þ.e. sveitarsjóðs og félaga á vegum sveitarfélagsins eru áætlaðar kr. 426.566.000.-  Rekstrargjöld ásamt afskriftum eru kr. 383.437.000 –   Til afborgunar langtímaskulda fara kr. 32.123.000.-  Gert er ráð fyrir að fjárfestingar verði        kr. 6.100.000. auk kr. 11.026.000.- til framkvæmda á vegum eignasjóðs.  Þá er gert ráð fyrir endurfjármögnun óhagstæðra og styttri lána að fjárhæð kr. 43.000.000.   Heildarskuldir sveitarfélagsins eru kr. 370.000.- á íbúa og hafa lækkað um tæplega kr. 100.000.- á tveimur árum eða 21%.   Fjárhagsáætlunin ber með sér aðhald sem ætlunin er að sýna í rekstri á árinu 2004.  Helstu áhersluatriði við gerð fjárhagsáætlunar er öflugt skólastarf.   Til þess málaflokks er varið        kr. 196.011.000.- en sveitarfélagið er með nemendur í tveimur grunnskólum, Ljósafossskóla, og Grunnskóla Bláskógabyggðar.  Þá rekur sveitarfélagið Leikskólann Álfaborg, Reykholti og Leikskólann Lind á Laugarvatni.  Í drögum að greinargerð sem fylgir fjárhagsáætlun eru tíunduð helstu markmið sveitarstjórnar og skýringar á fjárhagsáætlun.  Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir aukinni ábyrgð á stjórnendur sveitarfélagsins við forgangsröðun fjármuna sem þeim er úthlutað.  Sveitarstjórn þakkar byggðaráði og sveitarstjóra fyrir ítarlega vinnu sem unnin hefur verið við gerð fjárhagsáætlunar Bláskógabyggðar.  Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða og undirrituð.
 4. Þriggja ára fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2005-2007, fyrri umræða. Kynnt og vísað til síðari umræðu í mars.
 5. Arinbjörn Vilhjálmsson skipulagsfulltrúi kynnti skipulagsmál:
 6. a) Spennistöð við sumarhús í landi Snorrastaða.

Sveitarstjórn úrskurðar ekki um lögmæti framkvæmda sem eru ekki háðar byggingar-eða framkvæmdaleyfi. Á deiliskipulagsuppdráttum og allra síst þeim sem komnir eru til ára sinna er yfirleitt ekki staðsettar spennustöðvar en framkvæmdin á sér þá stoð í skipulagi að hún er staðsett í vegkanti og tillit tekið til aðkomu að nærliggjandi lóðum.  Til að taka af allan vafa um það hvort umrædd framkvæmd heyri undir 27.grein skipulags-og byggingarlaga (framkvæmdaleyfi), eða 36.gr. og þá hvort hún megi ekki teljast til þeirra liða sem undanþegin eru byggingaleyfi skv. 1. mgr. felur sveitarstjórn skipulagsfulltrúa að skjóta málinu fyrir sína hönd til úrskurðarnefndar skipulags-og byggingarmála og hún beðin um að skera úr um vafann.

 1. b) Deiliskipulag Úthlíð, sunnan og vestan sundlaugar, Kóngsvegur 12-24 og Birkistígur 1-2. Skipulagsfulltrúa heimilað að auglýsa skipulagið.
 2. c) Beiðni um kaup á ISV50 kortagrunn vegna skipulagsmála í sveitarfélaginu.Heildarverð kr. 210 þúsund fyrir Bláskógabyggð.  Kynnt og samþykkt.
 3. d) Reykjavellir, aðalskipulagsbreyting. Samþykkt að heimila auglýsingu aðalskipulagsbreytingar.  Landeigandi mun greiða fyrir auglýsinguna.
 4. e) Reykjavellir, Goðatún – deiliskipulag.   Samþykkt með þeim fyrirvara að ef athugasemdir berast skal málið tekið fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar.  Auglýsingu er lokið en athugasemdafrestur rennur út  miðvikudaginn 28.janúar 2004.
 5. f) Skiptagjörð á landi Iðu 2, Biskupstungum. Samþykkt.  Einnig samþykkt að sveitarfélagið afsali sé forkaupsrétti vegna landsvæðisins.

 

 1. Breytingar á samþykktum um stjórn og fundarsköp Bláskógabyggðar 34. gr.Breytingarnar felast í því að fræðslunefnd, atvinnu- og samgöngumálanefnd, æskulýðs- og menningarmálanefnd og veitustjórn verði þriggja manna í stað fimm áður.   Skipuð er sameiginleg skipulagsnefnd fyrir uppsveitir Árnessýslu.  Sveitarstjórn fer áfram með lokaákvörðun í skipulagsmálum.  Þá falla út 16., 21. , 22., og 23. liður,  34. greinar. Bókasöfnum sveitarfélagsins og ábyrgð á fræðsluskyldu barna við Ljósafossskóla er vísað til fræðslunefndar Bláskógabyggðar.

T- listinn gerir það að tillögu sinni að  fjallskilanefnd Biskupstungna verði fækkað í þrjá nefndarmenn þar sem allar nefndir Bláskógabyggðar séu nú orðnar þriggja manna, enda er ekkert sem gerir fjallskilanefnd Biskupstungna frábrugðna öðrum undirnefndum sveitarstjórnar.   Tillagan felld með 5 atkvæðum gegn tveim.

 

Eftir breytingar er 34. gr. eftirfarandi:

 

 IV. KAFLI

Nefndir, ráð og stjórnir.

 

 1. gr.

Sveitarstjórn kýs fulltrúa í eftirtaldar nefndir, ráð, stjórnir og embætti:

 

 

 1. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert:
 2. Yfirkjörstjórn: Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara. Kjörstjórn fer með alþingiskosningar skv. 10.gr. laga nr. 80/1987 um kosningar til Alþingis. Kjörstjórn fer jafnframt með kosningar til sveitarstjórnar samkv. 14. gr. laga nr. 5/1998, um kosningar til sveitarstjórnar.

Undirkjörstjórnir:                    a: Fyrir þingvallasveit. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara.

b: Fyrir Laugardal. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara.

c: Fyrir Biskupstungur. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara.

 1. Oddvitakjör: Oddvita og varaoddvita skv. 14. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.
 2. Byggðarráð: Þrír sveitarstjórnarmenn sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv.
 3. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998

 

 1. Aðalfundur SASS: Þrír fulltrúar og þrír til vara.
 2. Til fjögurra ára.  Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum:
 3. Skoðunarmenn: Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.
 4. Húsnæðisnefnd: Þrír aðalmenn og þrír til vara skv. 6. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál.
 5. Fræðslunefnd: Þrír aðalmenn og þrír til vara. Fræðslunefnd fer með málefni grunnskóla skv. 13. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla og leikskóla skv. 9. gr. laga um leikskóla nr. 78/1994.
 6. Atvinnu- og

samgöngumálanefnd:            Þrír aðalmenn og þrír til vara. Undir nefndina heyra atvinnu- samgöngu- og ferðamál. Auk þess að styrkja þær atvinnugreinar sem fyrir eru, er henni ætlað að stuðla að nýsköpun og fjölbreytni í atvinnu- og ferðamálum Bláskógabyggðar og vinna að bættum samöngum í sveitarfélaginu.

 1. Umhverfisnefnd: Þrír aðalmenn og þrír til vara. Auk þess að vinna að fegrun umhverfis, er nefndinni  ætlað að vinna að náttúruvernd s.s. varðveislu náttúruminja og annarra   menningarlegra verðmæta í Bláskógabyggð.
 2. Fjallskilanefnd: a: Þingvallasveitar. Þrír aðalmenn og þrír til vara.

b: Laugardals. Þrír aðalmenn og þrír til vara.

c: Biskupstungna. Fimm aðalmenn og fimm til vara.

Fjallskilanefnd fer með fjallskilamál skv. lögum um afréttamálefni nr. 6/1986 og   fjallskilasamþykkt fyrir Árnessýslu nr. 472/1991.

 

 1. Rekstrarnefnd: Þrír fulltrúar og þrír til vara. Rekstrarnefnd hefur á hendi umsjón með rekstri og viðhaldi Aratungu og Íþróttamiðstöðvar Biskupstungna.
 2. Skipulagsnefnd: Sameiginleg skipulagsnefnd fyrir uppsveitir Árnessýslu. Einn fulltrúi og einn til vara.  Sveitarstjórn fer með lokaákvörðun í skipulagsmálum.
 3. Forðagæslumenn:  Forðagæslumenn kosnir samkvæmt lögum og reglugerðum um forðagæslu og eftirlit búfjár.
 4. Æskulýðs- og

menningarmálanefnd:        Þrír aðalmenn og þrír til vara. Nefndinni er ætlað að fara með æskulýðs- og menningarmál. Skal nefndin starfa í nánum tengslum við hin frjálsu félög í sveitarfélaginu og stuðla þannig að samþættingu æskulýðs- tómstunda- og menningarstarfs meðal íbúa Bláskógabyggðar.

 1. Nefnd um samþykktir

fyrir Bláskógabyggð:        Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin semur og endurskoðar reglulega samþykktir fyrir Bláskógabyggð og gerir tillögur að erindisbréfum fyrir nefndir, ráð og stjórnir á vegum sveitarfélagsins.

 1. Veitustjórn: Þrír aðalmenn og þrír til vara. Veitustjórn fer með stjórn þeirra veitna sem Bláskógabyggð rekur.

 

 1. Fulltrúa á: Aðalfund Samb. Ísl. Sveitarfélaga- einn fulltrúa og einn til vara.

 

 1. Fulltrúa í: Héraðsnefnd– einn fulltrúa og einn til vara.
 2. Fulltrúa í: Stjórn Landgræðslufélags Biskupstungna– einn fulltrúa og einn til vara.
 3. Fulltrúa í: Þjónustuhóp aldraðra – einn fulltrúa sbr 7. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra. Samkvæmt erindisbréfi félagsmálanefndar skal formaður nefndarinnar vera fulltrúi sveitarfélaganna, sem að henni standa, í þjónustuhópi aldraðra og fer nefndin að öðru leiti með málefni aldraðra.
 4. Fulltrúa í:                        Bygginganefnd – tvo fulltrúa og tvo til vara.
 5. Fulltrúa í: Félagsmálanefnd – einn fulltrúa og einn til vara.
 6. Fulltrúa í: Almannavarnarnefnd – einn fulltrúa og einn til vara.

 

Bygginga- skipulags og félagsmálanefndir eru samstarfsnefndir sveitarfélaga uppsveita Árnessýslu.

 

Síðari umræða.  Samþykkt með 5 atkvæðum en tveir sátu hjá.

Bókun T-lista.

Það er sérkennilegt að á þessum tímamótum, þegar upplausn er í röðum Þ-listans og innanbúðarvandi virðist mikill, þá kýs Þ-listinn að breyta fjölda þeirra nefndarmanna sem skipa nefndir sveitarstjórnar.  Svo virðist sem þessi gjörningur hafi átt að vera mótleikur meirihlutans við því, að valdahlutföll breyttust í sveitarstjórninni.

Nú er staðan  enn breytt, þar sem Bjarni Þorkelsson hefur sagt skilið við samherja sína í Þ-listanum og flutt lögheimili sitt úr sveitarfélaginu.

T-listinn áréttar að nú hefur Þ-listinn breytt um stefnu í kosningum sínum til nefnda.  T-listinn hvatti til þess, í byrjun kjörtímabilsins, að nefndir sveitarstjórnar yrðu þriggja manna, svo að virkni nefndanna yrði sem mest.  Þ-listinn bókaði önnur sjónarmið en hefur nú tekið upp stefnu T-listans.  T-listinn fagnar því, en undrast tímasetninguna.

 

 1. Kosning í nefndir. Endurkosið í nefndir í samræmi við breyttar samþykktir sveitarfélagsins.  Eftirtaldir aðilar eru kjörnir:

 

 1.  Veitustjórn

Knútur Ármann formaður

Tómas Tryggvason

Kjartan Lárusson

Varamenn

Snæbjörn Sigurðsson

Svavar Sveinsson

Theodór Vilmundarson

 

 1. Húsnæðisnefnd

Margrét Baldursdóttir formaður

Þórdís Pálmadóttir

Hilmar Ragnarsson

Varamenn

Snæbjörn Sigurðsson

Anna S. Björnsdóttir

Þorsteinn Þórarinsson

 

 1. Umhverfisnefnd

Sigurður St. Helgason formaður

Anna S. Björnsdóttir

Kristján Kristjánsson

Varamenn

Gunnar Þórisson

Jóhann B. Óskarsson

Halldór Kristjánsson

 

 1. Rekstrarnefnd Aratungu og Íþróttamiðstöðvar

Sveinn A. Sæland formaður

Margrét Baldursdóttir

Drífa Kristjánsdóttir

Varamenn

Sigurlaug Angantýsdóttir

Snæbjörn Sigurðsson

Hilmar Ragnarsson

Auk þeirra sitja í nefndinni fulltrúar Ungmenna- og Kvenfélags Biskupstungna sem valdir eru af viðkomandi félögum sem eru eigendur Aratungu að hluta.

 

 1. Nefnd um samþykktir fyrir Bláskógabyggð

Margrét Baldursdóttir formaður

Sveinn A. Sæland

Kjartan Lárusson

Varamenn

Margeir Ingólfsson

Sigurlaug Angantýsdóttir

Drífa Kristjánsdóttir

 

 1. Yfirkjörstjórn

Pétur Skarphéðinsson formaður

Hilmar Einarsson

Helgi Guðbjörnsson

Varamenn

Guðrún Sveinsdóttir

Böðvar Ingi Ingimundarson

Sveinbjörn Einarsson

 

 1. Undirkjörstjórnir fyrir:        
 1. a) Þingvallasveit

Ragnar Jónsson formaður

Jóhann Jónsson

Steinunn Guðmundsdóttir

Varamenn

Gunnar Þórisson

Rósa Jónsdóttir

Guðrún S. Kristinsdóttir

 

 1. b) Laugardal

Árni Guðmundsson formaður

Halldóra Guðmundsdóttir

Elsa Pétursdóttir

Varamenn

Páll Pálmason

Helga Jónsdóttir

Margrét Þórarinsdóttir

 

 1. c) Biskupstungur

Gústaf Sæland formaður

Sigríður Jónína Sigurfinnsdóttir

Óskar Guðmundsson

            Varamenn:

Elínborg Sigurðardóttir

Bjarni Kristinsson

Helgi Árnason

 

 1. Skoðunarmenn ársreikninga

Þorfinnur Þórarinsson

Elsa Pétursdóttir

Varamenn

Hreinn Ragnarsson

Sverrir Gunnarsson

 

 1. Fjallskilanefndir:
 2. a) Laugardals

Sigurður Jónsson formaður

Jón Þór Ragnarsson

Friðgeir Stefánsson

Varamenn.

Snæbjörn Þorkelsson

Jón Þormar Pálsson

Gróa Grímsdóttir.

 

 1. b) Biskupstungna

Eiríkur Jónsson formaður

Kjartan Sveinsson

Róbert Róbertsson

Magnús Kristinsson

Ólafur Einarsson

Varamenn:

Guðmundur Sigurðsson

Magnús Heimir Jóhannesson

Sigríður Jónsdóttir

Sigríður J. Guðmundsdóttir

Eyvindur Magnús Jónasson.

 

 1. c) Þingvallasveitar

Gunnar Þórisson formaður

Ragnar Jónsson

Halldór Kristjánsson

Jóhann Jónsson

Sveinbjörn Einarsson

Ólöf Björg Einarsdóttir

 

 1.    Fræðslunefnd

Sigurlaug Angantýsdóttir formaður

Hjördís Ásgeirsdóttir

Erlingur Jóhannsson

   Varamenn:

Aðalheiður Helgadóttir

Margeir Ingólfsson

Drífa Kristjánsdóttir.

Bókun T- lista:   T-listinn lýsir undrun sinni á vantrausti því sem Þ-listinn sýnir Guðmundi Sæmundssyni, formanni fræðslunefndar með því að setja hann af sem formann nefndarinnar. Spurt er hvað valdi vantrausti á Guðmundi nú?

 

 1.    Æskulýðs- og menningarmálanefnd.

Bjarni Daníel Daníelsson formaður

Guðný Rósa Magnúsdóttir

Hólmfríður Bjarnadóttir

   Varamenn:

Gunnar Þórisson

Geirþrúður Sighvatsdóttir

Helga Jónsdóttir

 

 1.    Atvinnu- og samgöngunefnd.

Brynjar Sigurðsson formaður

Gunnar Þórisson

Sigríður Bragadóttir

Varamenn:

Sævar Bjarnhéðinsson

Sölvi Arnarson

Kristján Kristjánsson

 

         Fulltrúar í nefndir og stjórnir:                     

 

Héraðsnefnd

Margeir Ingólfsson

Varamaður

Snæbjörn Sigurðsson

 

Bygginganefnd uppsveita

Jens Pétur Jóhannsson

Böðvar Ingi Ingimundarson

Varamenn

Tómas Tryggvason

Loftur S. Magnússon

 

T – listinn óskar eftir fulltrúa í byggingarnefnd.  Því var hafnað.

Bókun T – lista: Á fundi sveitarstjórnar þann 16. desember s.l. gaf meirihlutinn loforð um að T-listinn fengi kjörinn fulltrúa í byggingarnefnd.  Með kjöri sínu í dag er ekki staðið við þau orð.

 

Bókun Þ-lista: Þ- listinn hafnar því að á síðast fundi hafi T-listinn fengið loforð um fulltrúa í byggingarnefnd uppsveita.  Eins og valdahlutföll voru á þeim fundi þá hafði þáverandi minnihluti rétt á einum fulltrúa en nú þegar að kosið er þá hafa valdahlutföll breyst á ný og þá Þ-listinn á áfram rétt á báðum fulltrúunum samkvæmt sveitarstjórnarlögum.

 

Félagsmálanefnd uppsveita

Hólmfríður Ingólfsdóttir

Varamaður

Fanney Gestsdóttir

 

Almannavarnarnefnd

Hilmar Einarsson

Varamaður

Magnús Skúlason

 

Á aðalfund Sambands íslenskra sveitarfélaga

Sveinn A. Sæland

Varamaður

Snæbjörn Sigurðsson

 

Stjórn Landgræðslufélags Biskupstungna

Margeir Ingólfsson

Varamaður

Sveinn A. Sæland

 

 

Bókun Þ-lista :

Þ- listinn vill benda á að þrátt fyrir tímabundna breytingu á valdahlutfalli í sveitarstjórn bar honum ekki skylda til að láta kjósa í  nefndir sbr. sveitarstjórnarlög.

Þrátt fyrir þetta var meirihlutinn tilbúinn að endurkjósa í allar nefndir hjá sveitarfélaginu, að breyttum samþykktum sveitarfélagsins,  þó vissulega hefði verið einfaldast að hafna þessari tillögu á grundvelli sveitarstjórnarlaganna. Það er rétt að þegar ákveðið var í upphafi hvernig skipað skildi í 15 nefndir í upphafi kjörtímabils var ákveðið að 5 þeirra yrðu fimm manna, allar aðrar yrðu þriggja manna. Rökin voru þau að í nýju víðfeðmu sveitarfélagi væri nauðsynlegt að raddir heyrðust sem víðast að í ákveðnum málaflokkum. Á þessum tæplega tveimur árum hefur það sýnt sig að þörfin fyrir þetta er ekki eins mikil og ætlað var. Nefndarfólk er upp til hópa tilbúið að hafa hagsmuni alls svæðisins að leiðarljósi og hefur haft býsna góða yfirsýn yfir sína málaflokka.

Í okkar huga er mikilvægast að nefndir séu einfaldar og skilvirkar og er það í fullu samræmi við stefnuskrá Þ-listans þar sem segir “Stjórnsýslan verði einföld og nefndir eins skilvirkar og kostur er”.

 

 

 

 1. Tillaga T-lista: Sveitarstjórn samþykkir að vinna að heildarstefnumótun og framtíðarsýn um hvernig við viljum sjá sveitarfélagið þróast.

Greinargerð T – lista : Þessi tillaga er sett fram til að unnið verði að framtíðarsýn Bláskógabyggðar og mörkuð stefna til lengri tíma til að eyða allri óvissu um hvert sveitarfélagið stefni.  Einkum er mikilvægt að hafa stefnu varðandi atvinnumál, ferðaþjónustu, fræðslumál, sameiningarmál og veitumál.  Öll félög hafa einhverja stefnu til að vinna eftir og það er jafn nauðsynlegt fyrir Bláskógabyggð og önnur sveitafélög.   Við getum annað hvort kosið  þriggja manna nefnd eða vísað þessari tillögu til byggðarráðs.

 

Tillagan var felld með fimm atkvæðum gegn tveimur

 

Bókun Þ-lista:  Þ-listinn vill benda á að mikil stefnumótunarvinna hefur nú þegar farið fram á vegum sveitarfélagsins og kemur þar fram ákveðin framtíðarsýn.  Dæmi um þessa vinnu er aðalskipulag Laugardals- og Biskupstungnahrepps 2000-2012 auk þess sem verið er að vinna aðalskipulag fyrir Þingvallasveit.  Í aðalskipulaginu kemur fram stefnumótun í mjög mörgum málaflokkum, sjá greinagerðir með aðalskipulaginu.  Töluverð vinna hefur verið lögð í  stefnumótun í ferðaþjónustu og hefur verið gefin út skýrslan “Gæði og Gestrisni” sem er stefnumótun í ferðamálum í uppsveitum Árnessýslu 2004-2008. Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri skilaði  í nóvember 2002 skýrslu um fyrirkomulag skólamála í Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppi.  Þó svo ekki hafi verið farið eftir tillögum nefndarinnar þá nýtist skýrslan mjög vel.  Einnig er rétt að benda á  skólanámskrá Grunnskóla Bláskógabyggðar en þar er komið inn á stefnu skólans. Síðan er rétt að minnast á greinagerð sem fylgir með fjárhagsáætlun sveitarfélagsins en þar koma vel fram þau markmið og framtíðarsýn sem áætlunin byggir á.  Að lokum er síðan rétt að benda á stefnuskrá Þ-listans ef eitthvað er óljóst eftir þessa upptalningu.

 

 1. Erindi frá Menntamálaráðuneytinu vegna leigu Hollvinasamtaka Gufubaðs- og smíðahúss að landsvæði og húsnæði að Laugarvatni. Sveitarstjórn tekur vel í erindið og felur sveitarstjóra að svara því.
 2. Heimasíða Bláskógabyggðar. T-listinn leggur til að allar fundargerðir nefnda verði settar inn á heimasíðu Bláskógabyggðar.  Samþykkt og sveitarstjóra falið að ræða við formenn nefnda.
 3. Merki sveitarfélagsins. Sveitarstjórn samþykkir að auglýst verði eftir hugmyndum um merki sveitarfélagsins.  Verðlaunafé samþykkt kr. 50.000.-  Sveitarstjóra falið að útbúa skilmála og auglýsingu.  Fært sem breyting á fjárhagsáætlun.
 4. Tillaga um merkingar við innkomu í sveitarfélagið:  T-listinn leggur til, að kynnt verði við allar innkomur í Bláskógabyggð, nafn sveitarfélagsins. Einnig verði gestir sveitarfélagsins og íbúar þess boðnir velkomnir.  Jafnframt haldi eldri merkingar sér, en þeim verði breytt þannig að endirinn hreppur verði breytt í sveit eða dal þar sem það á við.  Þannig verði ferðamenn minntir á að þeir eru t.d. í Þingvallasveit, Laugardal eða Biskupstungum og að sameiginlegt sveitarfélag þeirra heitir Bláskógabyggð. Samþykkt að fresta til afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2005 vegna þeirrar umræðu sem nú er um frekari sameiningar sveitarfélaga.
 5. Héraðsskólahúsið á Laugarvatni.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hvetur menntamálaráðherra, frú Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur f.h. ríkisstjórnarinnar að tryggja Húsfriðunarnefnd fjármagn til viðhalds og endurnýjunar á húsnæði Héraðsskólans á Laugarvatni.

Greinargerð:

Héraðsskólahúsið var friðlýst  á síðasta ári og er mikilvægt að hefja viðgerð á því.  Vel færi á að þeirri viðgerð yrði lokið árið 2008, en þá eru liðin 80 ár frá stofnun Héraðsskólans.  Talið er að viðgerðirnar verði kostnaðarsamar og því er mikilvægt að veita í þær fjármagni sem fyrst svo hægt verði að hefjast handa þar sem húsið liggur undir skemmdum.  Sveitarstjórn lýsir yfir áhuga á því að koma að hugmyndavinnu að framtíðarnýtingu hússins.

 1. Kosning stjórnarmanns í Minningarsjóð Biskupstungna og einn til vara.

Lagt er til að Margrét Baldursdóttir verði aðalmaður og Sveinn A. Sæland til vara.

 1. Tjald-og hjólhýsasvæðið á Laugarvatni. Fyrirspurn frá T-lista.

Á fundi með íbúum Bláskógabyggðar þann 13. janúar s.l. kom fram í máli Snæbjörns Sigurðssonar að verið væri að vinna að málum Tjald-og hjólhýsasvæðisins á Laugarvatni. Spurt er hvað hefur verið unnið í málinu og hvaða ákvarðanir liggi fyrir hjá meirihlutanum um leigu eða sölu á svæðinu?  Fram kom í svari sveitarstjóra að samningi um Tjald – og hjólhýsasvæði hefur verið sagt upp og viðræður eru í gangi um breytt fyrirkomulag.

 1. Snjómokstur. Fyrirspurn frá T-lista.

Þrátt fyrir að fyrir liggi í sveitarstjórn að ekki skuli mokaður snjór nema þar sem skólabílar aka, þá var mokað að mörgum bæjum laugardaginn 17. og sunnudaginn 18. janúar 2004.  Spurt er hvaða reglur gildi um snjómokstur..  Hver sér um snjómokstur þegar fram fara opinberar samkomur eins og kirkjusókn eða aðrar hefðbundnar samkomur?

Fram kom í svari oddvita að forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar sér um framkvæmd snjómoksturs og er meginregla að farið sé eftir samþykkt sveitarstjórnar um snjómokstur frá 1. október 2002.  Það var ákvörðun oddvita að moka aukalega 17. janúar s.l..  Reynt er að koma til móts við óskir um snjómokstur við opinberar samkomur s.s. vegna kirkjusóknar.

 1. Lóðaúthlutun á Laugarvatni. Fyrirspurn frá T-lista.  Er ekki nóg framboð á  lóðum að Laugarvatni undir par eða raðhús?   Fram kom í svari oddvita að verið er að vinna að skipulagsmálum varðandi parhúsalóðir á Laugarvatni. Eftirspurn eftir lóðum í sveitarfélaginu hefur verið umfram framboð.
 2. Lýsing á Gullfoss.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar lýsir yfir ánægju sinni með þann árangur sem náðst hefur í umhverfismálum við aðkomu að Gullfossi og frágangi göngustíga að fossinum. Öryggi vegfarenda hefur aukist til muna og er það gott þar sem ferðamanna-straumur að fossinum eykst stöðugt frá ári til árs.

 

Með lengingu ferðamannatímabilsins og þeirri staðreynd að ferðamenn sækja orðið Ísland ekki síður að vetri til en sumri er ljóst að þeir heimsækja áfram hefðbundna ferðamannastaði. Ferðfólk kemur orðið að Gullfossi á öllum árstímum og á öllum tímum dags. Í skammdeginu styttist sá tími verulega þar sem gestum gefst tækifæri til að njóta náttúruundursins. Þar sem hér er um stórfenglegt náttúrufyrirbæri að ræða er ástæða til að huga að því hvort ferðamenn nytu ásýndar fossins meir og lengur ef hann yrði flóðlýstur. Á umliðnum árum hafa sífellt komið fram fleiri hugmyndir um lýsingu á Gullfossi.

 

Sveitarstjórn leggur áherslu á að lýsingin verði að jafnaði starfrækt  6 mánuði ársins eða frá 1. október fram til 1. apríl ár hvert og engin lýsing þess utan.  Lýsingin yrði tengd skynjara þannig að ljós kvikni síðla dags/kvöld og sé aðeins fram að miðnætti. Mikilvægt er að ljóskastarar verði huldir svo ljósgjafinn sjáist ekki, heldur aðeins ljósgeislinn sem varpar birtu á fossinn og flúðir hans.

 

Það er ósk sveitarstjórnar Bláskógabyggðar að Umhverfisráðherra og stofnanir sem undir ráðuneyti umhverfismála heyra vinni að jákvæðri umfjöllun um þetta mál þannig að hægt verði  að koma lýsingunni fyrir á árinu.  Sveitarfélagið er reiðubúið að leita eftir fjármögnun verkefnisins hjá einkaaðilum.  Þá mun sveitarfélagið í samvinnu við ráðuneytið og stofnanir þess ábyrgjast að sú aðgerð sem felst í að koma ljóskösturum fyrir mun ekki valda neinu sýnilegu umróti enda er ekki um varanlega breytingu á umhverfi að ræða og hægt að fjarlægja lýsinguna aftur ef svo ber undir.

 

 

Fundi slitið kl. 20:10