327. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar

327. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,

miðvikudaginn 15. febrúar 2023, kl. 09:00.

 

 

Fundinn sátu:

Helgi Kjartansson, Stefanía Hákonardóttir, Sveinn Ingi Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Guðni Sighvatsson, Anna Greta Ólafsdóttir, Jón Forni Snæbjörnsson og Ásta Stefánsdóttir.

 

 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

 

 

1.   Fundargerð skipulagsnefndar – 2301013
327. fundur haldinn 08.02.2023. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 11 til 18.
-liður 11, Laugarás; Þéttbýli; Endurskoðun deiliskipulags – 2108094
Lögð er fram tillaga að endurskoðun deiliskipulags að Laugarási eftir auglýsingu. Stefna eldra deiliskipulags er yfirfarin og uppfærð. Fyrirkomulag nýrrar íbúðarbyggðar er endurskoðað og leitast er við að setja fram stefnu sem styrkir atvinnu og ný atvinnutækifæri. Byggð er þétt á nokkrum stöðum þar sem því verður við komið. Skilmálar fyrir lóðir eru yfirfarin og eftir atvikum breytt. Götur eru í einhverjum tilfellum breikkaðar og breytt til að bæta umferðaröryggi og tekið frá svæði fyrir gangstéttar meðfram götum. Tekið er frá svæði fyrir nýja brú yfir Hvítá og veg að henni. Skipulagssvæðið er um 169 ha að stærð. Samhliða gerð deiliskipulagsins var gerð breyting á aðalskipulagi Laugaráss í Bláskógabyggð 2015-2027. Einnig er unnið nýtt deiliskipulag fyrir frístundabyggðina F51 sem er vestan Laugaráss. Samhliða er lögð fram húsakönnun. Umsagnir og athugasemdir bárust við kynningu málsins og eru þær allar lagðar fram við afgreiðslu þess ásamt samantekt á andsvörum og uppfærðum gögnum.
Samantekt á breytingum eftir auglýsingu er lögð fram innan greinargerðar deiliskipulagsins.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við umsögnum sem bárust vegna málsins með fullnægjandi hætti innan framlagðra gagna. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Þeim sem athugasemdir gerðu við tillöguna verði send samantekt andsvara og viðbragða vegna málsins.

-liður 12, Laugarás; Frístundabyggð vestan þéttbýlis; Deiliskipulag – 2203003
Lögð er fram tillaga er varðar nýtt deiliskipulag frístundabyggðar vestan þéttbýlisins að Laugarási eftir auglýsingu. Deiliskipulag fyrir frístundasvæðið var áður hluti af deiliskipulagi fyrir þéttbýlið. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að yfirfara og uppfæra byggingarskilmála frístundasvæðisins í samræmi við gildandi aðalskipulag. Frístundabyggðin er afmörkuð þannig að hún haldist samfelld, gerð verður grein fyrir uppbyggingu á lóðum innan svæðisins og settir skilmálar um landnotkun, byggingar og vernd náttúru- og menningarminja. Hugað er sérstaklega að yfirbragði byggðar svo nýjar byggingar falli vel og snyrtilega inn í umhverfið og að byggðinni sem nú þegar er til staðar.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur að brugðist hafi verið við umsögnum sem bárust vegna málsins með fullnægjandi hætti innan framlagðra gagna. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

-liður 13, Efsti-Dalur 3 L199008; Breyttir skilmálar; Deiliskipulagsbreyting – 2301086
Lögð er fram beiðni um breytingu á deiliskipulagi eldra sumarhúsasvæðis innan Efsta-Dals 3. Í breytinginunni felst breyting á skilmálum þar sem gert er ráð fyrir að innan lóða verði heimilt að byggja eitt frístundahús, eitt aukahús og eitt garðhús innan nýtingarhlutfalls 0,03. Hámarksstærð aukahúss er 40 fm og garðhúss 15 fm. Eingöngu verði heimild fyrir tvö íveruhús á lóð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingu á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytingar á deiliskipulagi og verði auglýst. Tillagan skal auk þess sérstaklega kynnt sumarhúsafélagi svæðisins sé það til staðar.

-liður 14, Bryggja spilda L178475 og Haukadalur 2 L167100; Breytt landnotkun; Fyrirspurn – 2301083
Lögð er fram fyrirspurn frá Sigurði Skagfjörð Sigurðarsyni er varðar breytta landnotkun. Um er að ræða fyrirspurn vegna hugmynda um breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi annars vegar fyrir svæði innan Bryggju spildu 178475 og hins vegar fyrir tvö svæði innan Haukadals 2 167100, annað svæðið innan L167100 er í svokölluðum almenningi.
Innan framlagðrar fyrirspurnar er gert ráð fyrir mismunandi landnotkunarbreytingum á mismunandi svæðum í grennd við Geysi. Í breytingunum gæti falist skilgreining á frístundabyggðum, verslunar- og þjónustusvæði auk hugsanlegs iðnaðarsvæðis vegna smávirkjunar. Svæðin sem fyrirspurnin tekur til eru öll skilgreind sem landbúnaðarsvæði innan aðalskipulags Bláskógabyggðar í dag. Innan þeirra má m.a. finna skilgreind svæði á náttúruminjaskrá auk þess sem að sveitarstjórn telur líkur á að minjar séu innan svæðisins sem þurfi að taka tillit til. Sveitarstjórn bendir jafnframt á að ný lega Biskupstungnabrautar liggur á þeim slóðum sem tekur til svæðis sunnan Geysis. Að mati sveitarstjórnar er þörf á að skoða framlagða fyrirspurn með ítarlegum hætti í samráði við landeigendur áður en unnin verði skipulagslýsing sem tekur til hugsanlegra breytinga á aðalskipulagi. Að mati sveitarstjórnar gæti verið skynsamlegt að skipta þessum verkefnum upp í sjálfstæð verkefni fyrir hvert svæði fyrir sig með mismunandi lýsingum vegna hugsanlega skipulagsbreytinga og gerð deiliskipulagsáætlana. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur skipulagsfulltrúa UTU, oddvita Bláskógabyggðar og sveitarstjóra að kalla til fundar með landeigenda vegna málsins.

-liður 15, Holtakot lóð L176853; Skilgreining lóðar og byggingarheimildir; Deiliskipulag – 2301081
Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til 5,8 ha lóðar Holtakots lóð L176853. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarheimilda innan svæðisins þar sem gert er ráð fyrir að heimilað byggingarmagn á svæðinu verði allt að 1000 m2, hámarksnýtingarhlutfall er um 0,017. Leyfi er fyrir sex byggingum og hámarksstærð hverrar byggingar er 200 m2. Heimilt er að byggja íbúðarhús ásamt mögulegu gestahúsi, gróðurhúsi, geymslu og frístundahúsum. Umrædd lóð er samkvæmt aðalskipulagi bæði innan frístundasvæði og landbúnaðarsvæði. Lóðin er skráð sem ræktunarland í fasteignaskrá HMS.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að málinu verði frestað. Mælist sveitarstjórn til þess að skilgreining byggingarreita gagnvart landnotkun svæðisins verði skilgreind með ítarlegri hætti auk málsetninga er varðar fjarlægð frá vegi.

-liður 16, Brattholt L189012; Deiliskipulag; Verslun- og þjónusta – 2211046
Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til verslunar- og þjónustutengdrar starfsemi í landi Brattholts. Á svæðinu er fyrir 1.429 fm hótel. Innan deiliskipulagsins er gert ráð fyrir stækkun hótels í takt við heimildir aðalskipulags sem gera ráð fyrir að hámarksnýtingarhlutfall lóðarinnar sé 0,1 auk þess sem gert er ráð fyrir uppbyggingu 14 smáhýsa 40-60 fm að stærð innan svæðisins. Samanlagt hámarksbyggingarmagn innan deiliskipulagsins er 4.900 fm og gestafjöldi allt að 190 manns.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur fyrir gerð deiliskipulagstillögunnar liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins.

-liður 17, Reykholt; Fljótsholt 5-8; Sameining lóða; Deiliskipulagsbreyting – 2205062
Lögð er fram tillaga deiliskipulagsbreytingar á lóðunum Fljótsholti 5-8 í Reykholti eftir kynningu. Óskað er eftir því að breyta þessum fjórum einbýlishúsalóðum í tvær lóðir fyrir raðhús. Raðhúsin yrðu á tveimur hæðum, hugmyndir um 5 litlar íbúðir á neðri hæð (um 28 m2) ásamt hjólageymslu og 3 íbúðum á efri hæð (um 60 m2). Gert er ráð fyrir að neðri hæðin gangi inn í brekkuna sunnan til í byggingarreitnum. Gera þarf breytingu á uppdrætti deiliskipulagsins ásamt skilmálabreytingum í greinargerð, þ.e. breyta lóðunum úr einbýlishúsalóðum á einni hæð í raðhúsalóðir á tveimur hæðum.
Að mati sveitarstjórnar þarf að gera nánar grein fyrir því hvernig tillagan samræmist kröfum byggingarreglugerðar gr.6.7.4 lið b. er varðar íbúðir í kjallara og á jarðhæð. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að afgreiðslu málsins verði frestað.

-liður 18, Heiðarbær lóð L223275 og lóð L170202; Heiðarbær lóð; Heiðarbær 1 L170157 og Heiðarbær 2 L170158; Stofnun lóðar og breytt afmörkun lóða – 2301059
Lögð er fram umsókn frá Ríkiseignum er varðar stofnun lóðar og breytta legu frístundalóða. Um er að ræða nýja 7.381 fm lóð úr Heiðarbæ lóð L223275 og L170202 sem og frekari breytta afmörkun upprunalóðanna sem koma úr óskiptu landi Heiðarbæjar 1 L170157 og Heiðarbæjar 2 L170158.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar skv. fyrirliggjandi umsókn og samþykkir því erindið.

Fundargerðin var lögð fram til kynningar hvað aðra liði varðar.

 
2.   Fundargerð æskulýðsnefndar – 2301007
11. fundur haldinn 06.02.2023
-liður 4, umgengnisreglur í íþróttamannvirkjum, sveitarstjórn felur sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs og íþrótta- og tómstundafulltrúa/verkefnastjóra heilsueflandi samfélags að vinna umgengnisreglur fyrir íþróttamiðstöðvarnar.
Fundargerðin var staðfest.
 
3.   Fundargerð stjórnar skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings (NOS) – 2302008
Fundur haldinn 31.01.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
4.   Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – 2301026
918. fundur haldinn 27.01.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
5.   Fundargerð afgreiðslufunda byggingarfulltrúa – 2301014
178. fundur haldinn 01.02.2023
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.
 
6.   Fundargerðir stjórnar Arnardrangs hses – 2301046
2. fundur haldinn 05.01.2023
3. fundur haldinn 13.01.2023
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
 
7.   Fundargerðir stjórnar Bergrisans bs – 2301027
49. fundur haldinn 05.01.2023
50. fundur haldinn 13.01.2023
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.
 
8.   Styrkbeiðni vegna húsaleigu, þorrablót 2023 – 2302003
Styrkbeiðni sóknarnefndar Torfastaðasóknar vegna þorrablóts
Lögð var fram beiðni sóknarnefndar þar sem óskað er eftir styrk til að mæta kostnaði við húsaleigu vegna þorrablóts sem haldið var í Aratungu. Sveitarstjórn samþykkir styrkbeiðnina, kostnaður rúmast innan fjárhagsáætlunar.
 
9.   Úrræði fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd á Laugarvatni – 2301038
Sveitarstjóri fer yfir stöðu mála.
Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu mála. Úrræðið í húsnæði HÍ á Laugarvatni var tekið í notkun í síðustu viku þegar 34 einstaklingar komu þar til dvalar. Ferðir hafa verið skipulagðar fyrir hópinn á Selfoss tvisvar í viku. Rauði krossinn og Fræðslunet Suðurlands eru að undirbúa virkniúrræði fyrir hópinn.
 
10.   Ágangur búfjár – 2302009
Minnisblað Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 8. febrúar 2023, um stjórnsýsluframkvæmd sem tengist ágangi búfjár skv. IV. kafla laga um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986.
Minnisblaðið var lagt fram. Sveitarstjórn vísar því til fjallskilanefnda.
 
11.   Áskorun um orkuöflun í Reykholti – 2302010
Áskorun Espiflatar ehf, Friðheima ehf, Gufuhlíðar ehf og Jarðarberjalands ehf til sveitarstjórnar varðandi hitaveitu í Reykholti.
Áskorunin var lögð fram. Þar er skorað á sveitarstjórn að leita allra leiða til að hitaveitukerfi Reykholts verði betur í stakk búið til að bregðast við kuldaköstum eins og hafa gengið yfir í vetur. Bent er á að byggðin sé að stækka með tilheyrandi álagi á innviði og þessi garðyrkjubýli vilji hafa möguleika til stækkunar. Sveitarstjórn samþykkir að fá veitustjóra og sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs á næsta fund til að fara yfir stöðu mála.
 
12.   Göngubrú yfir Hvítá við Gullfoss – 2301068
Eigendur Jaðars I í Hrunamannahreppi koma inn á fundinn.
Inn á fundinn komu Guðni Guðbergsson og Kristrún Guðbergsdóttir ásamt Hallgrími Kristinssyni. Kynntu þau hugmyndir um að setja upp göngubrú yfir Hvítárgljúfur neðan við Gullfoss til að gera aðgengi að Gullfossi í landi Jaðars.
 
13.   Aðalfundur Bergrisans 2023 – 2301045
Boð á aðalfund (aukafund) Bergrisans bs sem haldinn verður 20. febrúar 2023, ásamt tillögum sem liggja fyrir fundinum.
Gögn vegna aukaaðalfundar voru lögð fram. Þar á meðal er tillaga um að ráðinn verði starfsmaður í 75-100% starfshlutfall í starf sérfræðings hjá Bergrisanum. Bláskógabyggð samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og gerir ráð fyrir að gerður verði viðauki við fjárhagsáætlun vegna ráðningarinnar, verði hún samþykkt á aukaaðalfundinum. Af hálfu Bláskógabyggðar eru ekki gerðar athugasemdir við breytingar á samþykktum Bergrisans.
 
14.   Hvatning til að koma villtum fuglum til aðstoðar – 2302007
Erindi Dýraverndarsambands Íslands, dags. 10.02.2023, þar sem sveitarfélög eru hvött til að koma villtum fuglum og öðrum dýrum sem nú eru í neyð vegna veðráttunnar til hjálpar með fóðurgjöf þar til hlýnar.
Erindið var lagt fram til kynningar.
 
15.   Útboð vegna byggingar húss fyrir UTU við Hverabraut – 2209023
Ákvörðun kærunefndar útboðsmála í máli nr. 40/2022, dags. 7. febrúar 2023, að því er varðar stöðvunarkröfu í málinu.
Ákvörðun kærunefndar útboðsmála í máli nr. 40/2022 var lögð fram til kynningar. Nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar, sem komst á við kæru Fortis ehf hinn 7. desember s.l., skuli aflétt. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að gera samning við Selásbyggingar ehf á grundvelli tilboðs félagsins í byggingu skrifstofuhúsnæðis fyrir starfsemi Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs að Hverabraut 6 á Laguarvatni.
 
16.   Deiliskipulagsbreyting Ártunga 2 og 4 – 2208028
Úrskurður úrskurnarðnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli nr. 106/2022
Úrskurður Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli nr. 106/2022 var lagður fram til kynningar. Nefndin hafnar kröfu um ógildingu ákvörðunar sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frá 18. ágúst 2022 um að synja beiðni kærenda um breytingu á deiliskipulagi vegna lóðar þeirra, Ártungu 2.
 
17.   Stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga ohf – 2302011
Erindi Lánasjóðs sveitarfélaga, dags 10. febrúar 2023, varðandi framboð til stjórnar Lánasjóðs sveitarfélaga.
Erindið var lagt fram. Auglýst er eftir framboðum til stjórnar Lánasjóðsins. Framboðsfrestur er til kl. 12 á hádegi 8. mars n.k.
 

 

 

Fundi slitið kl. 11:20.

 

 

 

 

 

Helgi Kjartansson Stefanía Hákonardóttir
Sveinn Ingi Sveinbjörnsson Guðrún S. Magnúsdóttir
Guðni Sighvatsson Anna Greta Ólafsdóttir
Jón Forni Snæbjörnsson Ásta Stefánsdóttir