56. fundur

  1. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn

þriðjudaginn 4. apríl 2006, kl 13:30

í Fjallasal, Aratungu

 

 

Mætt voru:

Sveinn A. Sæland oddviti, Sigurlaug Angantýsdóttir, Margeir Ingólfsson, Margrét Baldursdóttir, Drífa Kristjánsdóttir, Snæbjörn Sigurðsson og Kjartan Lárusson.  Einnig  var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. 

 

  1. Fundargerðir til staðfestingar:

1.1.           3. fundur byggingarnefndar, dags. 28. mars 2006.
Staðfest samhljóða.

1.2.           23. fundur skipulagsnefndar, dags. 30. mars 2006.

Varðandi 7. dagskrárlið fundargerðarinnar, tillaga að deiliskipulagi í landi Torfastaða, þá hefur sveitarstjórn borist nýr uppdráttur sem kemur til móts við athugasemdir skipulagsnefndar, þ.e. að lóðir skulu að jafnaði vera 0,5 ha og að götunafnið Heiðarbraut hefur verið breytt í Brynjólfsbraut. Jafnframt er meðfylgjandi umsögn frá Heilbrigðisnefnd Suðurlands.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að heimila auglýsingu tillögunnar skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.  Bent  er á að umsögn frá Fornleifavernd ríkisins þarf að hafa borist að nýju eftir skráningu fornleifa á svæðinu áður en tillagan verður tekin fyrir að nýju að loknum auglýsingartíma.  Drífa Kristjánsdóttir vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar fundargerðarinnar.

Að öðru leyti er fundargerðin staðfest samhljóða.

 

  1. Ársreikningur Bláskógabyggðar 2005 (seinni umræða):

Lagður fram ársreikningur Bláskógabyggðar árið 2005 til seinni umræðu, ásamt sundurliðunum.  Helstu niðurstöður úr rekstrar- og efnahagsreikningi samstæðu sveitarfélagsins eru:

 

Rekstrarreikningur:

Rekstrartekjur:                                 554.422.840

Rekstrargjöld:                                – 540.623.981

Fjármagnsgjöld:                              – 37.124.953

Rekstrarniðurstaða:                       – 23.326.094

 

Efnahagsreikningur:

Eignir:

Fastafjármunir:                                 576.289.199

Veltufjármunir:                                    90.547.830

Eignir samtals:                                 666.837.029

Skuldir og eigið fé:

Eiginfjárreikningur:                            146.663.605

Langtímaskuldir:                                392.324.208

Skammtímaskuldir:                          127.849.216

Eigið fé og skuldir samtals:                 666.837.029

 

Í yfirliti um sjóðstreymi kemur fram umtalsverður bati í veltufé frá rekstri, eða sem svarar kr. 30 milljónum.  Tekin voru ný langtímalán sem nýtt voru til fjárfestingar í skólahúsnæði og til skuldbreytinga, þ.e. lækkunar skammtímaskulda.  Náðst hefur ákveðinn árangur í rekstri sveitarfélagsins.  Nauðsynlegt er að viðhalda aðhaldi og huga að hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins í takt við fjárhagsáætlanir sveitarsjóðs til næstu ára.

 

Kjartan Lárusson ræddi uppgjör fjallskilasjóðs Laugardals fyrir árin 2002 til 2005.  Benti hann á villur í uppgjöri reikninganna sem þarf að yfirfara og leiðrétta.

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir ársreikning Bláskógabyggðar fyrir árið 2005 með 5 atkvæðum (SAS, MI, SS, SA og MB) 1 situr hjá (DK) og 1 á móti (KL).  Kjartan Lárusson gerði grein fyrir atkvæði sínu, og benti á að þar sem tölur í fjallskilasjóði Laugardals væru ekki réttar myndi hann greiða atkvæði á móti.

 

  1. Skipulagsmál.

3.1. Framvinda skipulagsmála á nýjum svæðum á Laugarvatni.

Rætt um hvernig skuli standa að skipulagi á þessum þremur nýju íbúðasvæðum á Laugarvatni, skv. tillögu að breyttu aðalskipulagi.

Samþykkt samhljóða að vinna verði hafin við deiliskipulag nýrra íbúðasvæða þannig að heildstæð sýn fáist á framtíðarþróun íbúabyggðar á Laugarvatni.  Jafnframt samþykkt að fela oddvita að ræða við Odd Hermannsson, skipulagsfræðing, um vinnu að gerð frumdraga að skipulagi svæðanna, að teknu tilliti til ókláraðs hættumats vegna svæðisins ofan Laugarvatnsvegar.

3.2. Smávægileg breyting á deiliskipulagi íbúðabyggðar í Reykholti; Miðholt.

Lögð fram tillaga að smávægilegri breytingu á deiliskipulagi íbúðabyggðar í Reykholti, þ.e. Miðholt, sem samþykkt var í skipulagsnefnd þann 24. febrúar 2005 og staðfest í sveitarstjórn þann 9. mars 2005.  Tillagan er unnin af Pétri H. Jónssyni, skipulagsfræðingi, í mars 2006. Tillagan gerir ráð fyrir að breyta lóðunum Miðholt nr. 2 til 14 þannig að lóðirnar nr. 2 til 12 verði skipulagðar fyrir 6 íbúða raðhús og lóð 14 og 16 fyrir parhús.  Lóð nr. 16 á fyrra skipulagi verði nr. 18 í breyttu skipulagi.  Sveitarstjórn samþykkir tillöguna samhljóða og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram.

 

  1. Endurskoðun fjárhagsáætlunar og framkvæmdaáætlunar Bláskógabyggðar 2006.

Lögð fram, til annarrar umræðu, breytingartillaga á fjárhagsáætlun 2006. Áætlunin gerir ráð fyrir að heildartekjur samstæðu Bláskógabyggðar, þ.e. sveitarsjóðs og félaga í eigu sveitarfélagsins verði kr. 616.395.000.  Rekstrargjöld samstæðu ásamt afskriftum kr. 553.207.000.  Fjármagnsgjöld áætluð kr. 38.598.000.  Rekstrarniðurstaða samstæðureiknings samkvæmt áætlun verður jákvæð að upphæð kr. 24.489.000.  Gert er ráð fyrir að fjárfestingar ársins við gatnagerð, fráveitu og vegna kaupa á athafnalóðum verði nettó kr. 39.500.000 en innheimt gatnagerðargjöld vegna framkvæmda verði kr. 19.500.000. Nettófjárfesting verði því kr. 20.000.000.  Gert er ráð fyrir lántöku vegna fjárfestinga og skuldbreytinga kr. 20.000.000.

 

Fulltrúar T-listans lögðu fram eftirfarandi bókun:

Fasteignagjaldatekjur sveitarfélagsins hækka um tæp 40%, milli ára, samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun eða úr 82,7 milljónum árið 2005 í 115 milljónir.  T-listinn gerði að tillögu sinni þann 20. des. 2005 að álagningarprósenta fasteignagjalda lækkaði milli ára.  Sú tillaga var felld af meirihlutanum.  T-listinn samþykkir ekki fjárhagsáætlun fyrir 2006.

Drífa Kristjánsdóttir, Kjartan Lárusson

 

Þ-listinn lagði fram eftirfarandi bókun:

Þ-listinn vill benda á að, að hluta til er hækkun fasteignaskatts vegna reglugerðarbreytingar um ármótin, þar sem nú er lagt á opinberar byggingar, s.s. skóla og heilsugæslustöðvar.  Þ-listinn vill leggja áherslu á að nauðsynlegt er að jafnvægi komist á rekstur sveitarsjóðs.  Taka verður tillit til rekstrarafkomu sveitarfélagsins við ákvörðun um álagningu skatttekna.  Ákvörðun um lækkun álagningarhlutfalls á ekki rétt á sér fyrr en rekstur sveitarsjóð gefur tilefni til.

Sveinn A. Sæland, Margeir Ingólfsson, Sigurlaug Angantýsdóttir, Margrét Baldursdóttir, Snæbjörn Sigurðsson.

 

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum (SAS, MI, SS, SA, MB) breytingartillögu á fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar árið 2006.  2 atkvæði á móti (DK, KL).

 

  1. Unglingalandsmót UMFÍ árið 2008

Lagt fram bréf frá HSK, dags. 22. mars 2006, vegna umsóknar um að halda unglingalandsmót UMFÍ árið 2008 á Laugarvatni.  Stjórn HSK óskar eftir fundi með forráðamönnum sveitarfélagsins þann 11. apríl n.k. kl. 16:00.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela byggðaráði að vinna tillögu um aðkomu sveitarfélagsins að verkefninu með forsvarsmönnum UMFL og koma fram sem fulltrúar sveitarstjórnar á fundi með stjórn HSK.

 

  1. Innsend bréf og erindi:

6.1.       Lagt fram bréf frá samgöngunefnd Alþingis, dags. 27. mars 2006, þar sem nefndin sendir til umsagnar þingsályktunartillögu um uppbyggingu héraðsvega.  Sveitarstjórn fagnar framkominni þingsályktunartillögu, enda hafa aukin fjárframlög til safn- og tengivega verið baráttumál sveitarfélaga á Suðurlandi til margra ára.  Ástand tengi- og safnvega á Suðurlandi er slæmt þegar á heildina er litið og viðhald þeirra lítið.   Þrátt fyrir þetta gegna þeir æ stærra hlutverki með sívaxandi umferð  sem augljóslega mun aukast áfram á næstu árum.   Miklar breytingar hafa orðið í atvinnulífi til sveita sem hafa leitt af sér mun meiri umferð en áður var og  umferð ferðamanna bæði innlendra og erlendra hefur stóraukist enda eru margir vinsælustu ferðamannastaðir landsins á Suðurlandi.      Mikilvægt er að gert verði átak  í uppbyggingu tengi- og safnvega á Suðurlandi .

6.2.       Lagt fram bréf frá Umhverfisráðuneytinu, dags. 22. mars 2006, vegna dags umhverfisins þann 25. apríl n.k.  Dagur umhverfisins verður tileinkaður endurnýtingu.  Ráðuneytið vill með bréfi þessu hvetja sveitarfélögin til að halda upp á þennan dag og hvetja jafnframt íbúa sveitarfélagsins að huga að umhverfi sínu.

6.3.       Lagt fram bréf frá Grímsnes og Grafningshreppi dags. 24. mars 2006, þar sem leitað er eftir samstarfi við Bláskógabyggð um að vegslóði frá Söðulhólum að Hlöðuvöllum verði lagfærður. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að ganga til samstarfs um þetta verkefni, enda hafði byggðaráð samþykkt á fundi sínum þann 27. mars s.l. að huga að endurbótum á vegslóðanum frá Kerlingu að Hlöðuvöllum.

6.4.       Lagt fram bréf frá HSK, dags. 23. mars 2006, þar sem komið var á framfæri tillögum, sem samþykktar voru á 84. héraðsþingi HSK.

6.5.       Lagt fram bréf frá Menntaskólanum að Laugarvatni, dags 27. mars 2006, þar sem óskað er eftir viðræðum um nýjan samning um bókasafnsþjónustu.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela skólastjórnendum Bláskógabyggðar og sveitarstjóra að vinna að nýjum samningi um bókasafnsþjónustu, sem lagður verði fyrir sveitarstjórn til umfjöllunar og afgreiðslu.

 

  1. Efni til kynningar:

7.1.       Fundargerð 85. stjórnarfundar Skólaskrifstofu Suðurlands.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.  16:45.