Fjárhagsáætlun 2007

Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2007.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tók fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar til lokaumræðu þann 9. janúar s.l. og var hún samþykkt.  Gert er ráð fyrir að dregin verði saman seglin í nýframkvæmdum með það að markmiði að bæta stöðu sveitarsjóðs.  Miklar og fjárfrekar framkvæmdir hafa einkennt rekstur sveitarfélagsins á undanförnum

árum og því mikilvægt að ná jafnvægi.  Rekstur fyrirtækja / stofnana sveitarfélagsins og einstaka málaflokka verða teknir til endurskoðunar og litið til allra átta með það í huga að lækka rekstrarkostnað og hagræða í rekstri.

Helstu lykiltölur fjárhagsáætlunar 2007 eru eftirfarandi (í þús. kr.):

                                                                 A hluti                                       Samstæða

Rekstrarreikningur:                                                                                    A og B hluti

Tekjur                                                       578.527                                       644.266

Gjöld                                                         522.752                                       553.552

Afskriftir                                                      21.225                                         34.874

Fjármagnsgjöld                                        18.097                                          42.245

Rekstrarniðurstaða                                 16.423                                            3.127

Eignir:

Fastafjármunir                                         508.328                                       598.345

Veltufjármunir                                            95.631                                          76.442

Eignir samtals                                          603.959                                       674.787

Skuldir:

Eigið fé                                                     186.207                                       134.470

Langtímaskuldir                                     309.738                                       419.834

Skammtímaskuldir                               108.014                                       120.483

Skuldir samtals                                     417.752                                        540.317

Eigið fé og skuldir samtals          603.959 674.787