Fundur 28. mars 2007

Fundargerð 28.mars 2007

 

Fundarmenn: Sigurður St., Sigrún, Hjördís. Sigga Jóna og Snæbjörn boðuðu forföll.

Gestur fundarins var Ragnhildur Helga Jónsdóttir frá Staðardagsskrárskrifstofu í Borgarnesi.

 

Þetta gerðist:

 

 1. Erindisbréf

Nefndarmenn skrifuðu undir erindisbréf umhverfisnefndar

 

 1. Frestun verkefna vegna niðurskurðar fjárhagsáætlunar

Fjárhagsáætlun nefndarinnar nam 750.000 kr en endanleg afgreiðsla sveitarstjórnar hljóðaði uppá rúmar 300.000 kr.

 

 1. Vistvernd í verki

Samþykkt var tillaga formanns um að nýta fjárveitinguna til að leggja megináherslu áfram á Vistvernd í verki, reyna að ná til sem flestra í dreifbýlinu og kanna frekar kosti um loftfirrða jarðgerð með gerð Péturshola og kostnaðarþátttöku heimila.

 

 1. Fegurri sveitir

Leggja á ís áform um formlega úttekt í anda verkefnisins Fegurri sveitir í Tungum og Þingvallasveit. Senda í þess stað öllum sveitaheimilum e-mail með tékklista/spurningalista um ástand umhverfis og áhuga á þátttöku í Vistvernd í verki.

 

 1. Umhverfisáætlun

Sjálfhætt er við aðkeypta aðstoð við að skrá skipulega og afla gagna um núverandi stöðu þeirra málaflokka sem verða til skoðunar við gerð umhverfisáætlunar í anda Staðardagsskrár 21.Nefndarmenn verða sjálfir að vinna þá grunnvinnu og halda utanum gögnin.

 

 1. Breinstorming um umhverfisstefnu

Ragnhildur Helga Jónsdóttir frá Staðardagskrárskrifsofu í Borgarnesi kynnti verklag við gerð umhverfis- og velferðaráætlana sem hún hefur aðstoðað fámenn sveitarfélög við að undirbúa. Hún lagði fram til kynningar áætlanir frá fimm sveitarfélögum og lista yfir þá 10-15 málaflokka sem þar höfðu verið valdir til umfjöllunar.. Frumdrög að vinnuramma fyrir stefnumótun í umhverfismálum 2006-2010 sem formaður hafði tekið saman og lagt fyrst fram til kynningar á  fundi nefndarinnar 8. mars 2006 og aftur endurskoðuð 28.mars voru nú tekin til skipulegrar skoðunar og umræðu. Fundarmenn skiptust á  skoðunum um hvaða flokkar  væru mikilvægastir fyrir Bláskógabyggð og sitt sýndist hverjum einsog vera ber á hugarflugsfundi. Fundarmenn urðu sammála um eftirfarandi vinnulag:

 

 1. Ákveða málaflokka

Ragnhildur mælti með því að þeir yrðu ekki fleiri en 10-12. Hver og einn fer yfir drögin í sínum ranni og menn kasta hugmyndum og tillögum á milli sín í e-mail. Fyrir næsta fund verður formaður búinn að pússla þeim saman og þá verður tekin ákvörðun um hvaða málaflokkar verða fyrir valinu.

 

 1. Samráð við aðrar nefndir og félagasamtök

Þegar ramminn um málaflokka liggur fyrir verður leitað eftir nánari upplýsingum um stöðu mála í hverjum flokki til að greina ástandið eins og það er í dag og skrá það skipulega. Þá verður  einnig leitað eftir hvaða framtíðarsýn menn hafa í umhverfismálum, bæði í daglega lífinu sem hver og einn þekkir á eigin skinni hvort sem er í dreifbýlinu eða þéttbýliskjörnunum sem og í hinum stærri málum. Þar má nefna mál eins og sorphirðu, ástand á gámasvæðum og lausagöngu búfjár sem er hluti af okkar daglega veruleika og framtíðasýn um  þróun ferðaþjónustu svo nokkur dæmi séu nefnd.

 

 1. Fundur í nefndinni um drög 4 að umhverfisstefnu ( um miðjan maí?)

Þá verða væntanlega komin svör við spurninga- og gátlistum og hægt að leggja línur um aðgerðaáætlun

 

 1. Leiðarþing í lok maí: almennur kynningarfundur um umhverfisáætlun
 2. Tillögur að umhverfisáætlun send til sveitarstjórnar í haustbyrjun

 

 

 1. Önnur mál

Rætt um að hafa hreinsunardaga með skemmtilegum uppákomum í byrjun sumars. Þá væri góður tími til að tilkynna á hvaða sviði umhverfisverðlaunin fyrir árið 2007 eiga að vera. Nefndar menn íhugi málin til næsta fundar.

Bráðbirgðadagsetning fyrir hreinsunardag á Laugarvatni er 25.maí. Allir sammála um að stefna líka að svipuðum uppákomum í Laugarási og Reykholti.

 

Ragnhildi var þökkuð dýrmæt og einstaklega hvetjandi aðstoð og ráðleggingar um vinnubrögð við gerð umhverfisáætlunar sem kemur til með að spara nefndinni tíma og gerir þá vinnu skilvirkari. Hún er reiðubúin að koma aftur á vinnufund þegar vekinu hefur þokað lengra áleiðis.

 

Laugarvatni 28.mars 2007

 

Sigurður St. Helgason

 

 

 

Fundarboð 28.mars 2007-04-10

 

Nú boða ég til formlegs fundar í umhverfisnefnd fimmtudaginn 28.mars kl. 16 heima hjá mér í Háholti 10C. Áður en við byrjum á breinstorming eru nokkur mál sem við þurfum að afgreiða

 1. Skrifa undir erindisbréf umhverfisnefndar sem voru kynnt á fundinum 8.mars

 

 1. Frestun verkefna í ljósi þess að fjárhagsáætlun umhverfisnefndar var skorin niður úr 750.000 kr í rúmar 300.000 kr

 

Tillaga formanns:

 1. Vistvernd í verki

Halda áfram að hafa Vistvernd í verki í algerum forgangi og nota megnið af fjárveitingunni í það. Bjóða þátttakendum í nýjum visthópum uppá tvo kosti við

heimajarðgerð: moltutunnu eða Pétursholu, sveitarfélagið greiði 5.000 kr með þeirri lausn sem fólk velur en afganginn verða heimilin sjálf að greiða. Heildarkostnaður við moltutunnu er um 15.000 kr en 12.000 kr við Pétursholur. Þetta myndi skapa svigrúm fyrir níu nýja visthópa í ár í stað þriggja ef kostnaður væri greiddur að fullu.

 

 1. Fegurri sveitir

Hætta við að ráða mann til að gera umhverfisúttekt í Tungum og Þingvallasveit, senda í staðinn tékklista um ástandið til allra heimila með upplýsingum í Vistvernd í  verki og skipta með okkur verkum að tala persónulega við fólkið til að hvetja það til þátttöku í verkefninu.

 

 1. Umhverfisáætlun í anda Staðardagsskrár 21, Málaflokkar

Umhverfisnefndin verður sjálf  að velja þá málaflokka sem verða til skoðunar í verklagsrammanum, afla gagna um núverandi stöðu þeirra og skrá skipulega því

ekki eru til peningar til að ráða mann til þeirrar vinnu. Afraksturinn munum við væntanlega fyrir næsta haust setja fram sem tillögur til sveitarstjórnar sem Drög

að Umhverfisáætlun Bláskógabyggðar 2007-2010.

 

 1. Breinstorming

Velja málaflokka í verklagsrammann fyrir umhverfisáætlunina og velta upp öllum þeim málum, smáum og stórum sem okkur finnst að eigi þar heima. Ragnhildur Helga Jónsdóttir frá Staðardagsskrárskrifstofunni í Borgarnesi verður með okkur á fundinum og ræður okkur heilt um vinnuaðferðir og forgangsröðun. Gott væri ef þið gætum sent mér innlegg frá ykkur í hugmyndabankann fyrir fundinn. ég sendi ykkur í viðhengi það sem ég er búinn að setja saman og við getum rætt á fundinum

 

Hlakka til að sjá ykkur sem flest, betur sjá augu en auga.

Sigurður St.

 

Hlakka til að sjá ykkur

 

Fylgiskjal 3: Drög 3 að umhverfisstefnu 19.mars 2007

 

Málaflokkar

Hvar erum við sterk – hvar erum við veik fyrir?

Úrgangsmál

Almennt: Megináhersla á Vistvernd í verki

 1. Almenn markmið um jarðgerð á lífrænum úrgangi til að minnka urðunarkostnað
 2. Ljúka við tilraun um miðlæga moltugerð við Náttúrustofu haustið 2007
 3. Heimajarðgerð komin 2010 hjá 50% íbúa dreifbýlis gegnum Vistvernd í verki
 4. Aðstoð við skóla og leikskóla við þátttöku í Grænfánaverkefninu
 5. Öflug kynning á hvers konar flokkun úrgangs, plast, flöskur, pappír etc
 6. Afmá sóðastimpilinn sem kominn er á gámasvæðið á Laugarvatni með tafarlausum úrbótum þar

 

Úrgangur frá heimilum

Úrgangur frá sumarheimilum

Úrgangur frá skólum og stofnunum

 Stofnanir sveitarfélagsins gangi á undan með góðu fordæmi

 

Úrgangur frá bændum

Hafa samband við bændur og hvetja þá  til flokkunar á úrgangi, kynna leiðir til  endurnýtingar og  jarðgerðar á lífrænum úrgangi.

Kúabændur og Sauðfjárbændur

Kynna möguleika á jarðgerð matarúrgangs frá heimilum í haughúsi

Garðyrkjubændur

Fiskibændur

Úrgangur frá matsölustöðum og ferðaþjónustu

Úrgangur frá öðrum fyrirtækjum: iðnaðar- og þjónustufyrirtæki

Fyrirtæki: hafa samband við öll stærri fyrirtæki og stofnanir og fá þau til að flokka úrgang og endurnýta

 

Veitumál

Hafa samband við veitustjórn

Vatnsveitur

Dreifbýlið: ????

Laugarvatn: Endurnýja vatnsból og lagnir til að fullnægja þörfum vaxandi byggðar

Reykholt:???

Laugarás:???

Þingvallasveit:????

Fráveitur

Dreifbýlið: Ljúka áætlun um ástand og endbætur á rotþróm og seyrunýtingu

Ljúka frágangi við afrennsli loftunarturns fyrir skólpveituna á Laugarvatni

Reykholt:?????

Laugarás:???

Þingvallasveit:????

 

Hitaveitur

Upplýsingaveitur

Háhraðatenging alls staðar

 

Orkumál

Almennt:???

 

Skipulagsmál

Hafa samband við skipulagsnefnd

Gera ráð fyrir heimajarðgerð í öllum nýjum byggingum

 

Náttúruvernd

Almennt: kynna betur þau svæði sem þegar eru á náttúruverndar- og náttúruminjaskrá

Merkja gönguleið kringum Laugarvatn og setja upp skilti um lífríkið þar

 

Menningarminjar

Laugarvatn: Endurbæta umgjörð Vígðulaugar í samvinnu við ríkið;hugmyndasamkeppni?

Almennt: kynna betur menningarminjar í sveitarfélaginu

 

Fegrun umhverfis

Laugarvatn – vatnið, ströndin og umgengni

 1. Bann við vélknúnum farartækjum á vatninu á Laugarvatni
 2. Göngustígar meðfram allri strönd Laugarvatns
 3. Uppfylla skilyrði Bláfánaverkefnisins á Laugarvatni
 4. Staðsetning bátalægis og bátaleigunnar á Laugarvatni
 5. Nánasta umhverfi Vígðulaugar. Hvernig viljum við sjá það þróast?
 6. Kynning á náttúrufari, friðlandinu og menningarsögu Laugarvatns
 1. Gamla smíðahúsið sem upplýsinga- og ferðamannamiðstöð í námunda við Náttúrustofuna á Laugarvatni
 2. Lagfæra göngustíga meðfram hveraströndinni og fjarlægja gamlar lagnir
 3. Ljúka frágangi við hitaveituna hjá Stórahver á Laugarvatni

 

Laugarvatn – gámasvæði og iðnaðarhverfi

 1. Vinna með Halldóri Karli að tillögum til úrbóta

Reykholt

Laugarás

Þingvallasveitin

 

Einstakir staðir sem brenna á öllum

 

 

 

Mengunarmál

Almennt:???

Dreifbýlið:????

Laugarvatn: Staðfesta og auglýsa bann við að nota mótora á báta í Laugarvatni

Reykholt:????

Laugarás:???

 

Samgöngur

Almennt:???

Gjábakkavegur

Lækkun hámarkshraða í 30km/klst í Laugarási, Reykholti og Laugarvatni

Bann við lausagöngu bíla við leikskólana

Takmarka lausagöngu búfjár

 

Félagsmál

– hafa samband við fræðslunefnd, menningarmálanefnd og æskulýðsnefnd

– Skógrækt

Almennt efla starfsemi skógræktarfélaganna og hvetja skólana til að taka þátt í skógrækt og landgræðslu sem þátt í umhverfismennt hjá þeim

–          Barna- og unglingastarf

–          Stefnumótun fyrir vinnuskóla unglinga á sumrin –  vinna í þágu umhverfis?

–          Stefnumótun fyrir ræktunarstarf hjá yngri börnunum – skólagarðar

–          Griðland á Laugaströndinni hjá Náttúrustofu fyrir börnin sem ekki hafa efni á afþreyingu í Gufu ehf: halda áfram að byggja upp Ævintýraland eða Undraland á Laugarvatni með leiktækjum og alls konar skemmtilegheitum sem kostar ekki krónu að fara í

–          Sparkvöllur fyrir krakkana í  grunnskólanum

–          Stuðla að frekari umhverfisvitund með virkri þátttöku í skólagörðum og umhverfisskóla á sumrin.

–          Koma upp aðstöðu fyrir unglinga til félagsstarfsemi á veturna. Samvinna við ungmennafélögin.

–          Félagsstarf aldraðra: Stuðla að eflingu þess

 

Innkaupastefna sveitarfélagsins

Almennt: Kaupa skilyrðislaust vitvænar vörur þegar þess er kostur

 

Grænt bókhald

 

Umhverfisfræðsla

–          virkja íbúa til að taka þátt í umhverfismenntun heimilanna, Vistvernd í verki

–          virkja skólana til að taka þátt í virkri umhverfismennt: Grænfáni

–           nýta heimasíðuna og héraðsblöð til fræðslu í umhverfismálum

–          grunnskólinn og leikskólinn stefni á að fá grænfánann

–          kennaraháskólinn stefni á grænfánann

 

Það er gaman að vera grænn saman

–          Umhverfishátíð á Laugarvatni á haustin, afhending umhverfisverðlauna, skemmtun og fræðsla

–          Hreinsunar og skemmtidagur á vorin í Reykholti, Laugarási, Þingvöllum og Laugarvatni

–          Bláskógablíða í Reykholti í júní

 

 

Íbúalýðræði í umhverfismálum

 

Atvinnumál

 

 

 

 

Yfirlit um sorpmál í Bláskógabyggð
Forsendur eru sóttar í Svæðisáætlun 2005-2020
Grunntölur frá 2002
Mannfjöldi á Suðurlandi: 16.000 íbúar
Heildarsorpmagn á Suðurlandi: 30.500 tonn
Sorpmagn á Suðurlandi kg/íbúa: 1.900 kg/íbúa
Um 40% af heildarsorpmagni kemur frá heimilum, 60% frá fyrirtækjum
Lífrænn úrgangur er 50% af heild, um 25%matarleifar, 25% pappír ofl.
Vænlegasta leiðin til að minnka urðunarkostnað er að jarðgera lífrænan úrgang
Um þriðjungur af lífrænum úrgangi koma frá heimilum, 2/3 frá fyrirtækjum
100 kg af matarleifum gefa um 20 kg af moltu við jarðgerð
Sorpkostnaður í Bláskógabyggð 2002 var um 15 miljónir kr, áætlað 17.4 M.kr. 2006
Áætlaður kostnaður per íbúa 2006: 17.400 kr/íbúa.
Samkvæmt úttekt HKH var heildarsorpmagn í Bláskógabyggð um 1.800 tonn árið 2006
Það samsvarar um 1.800 kg/íbúa, nokkru minna en meðaltal á Suðurlandi
Heimilissorp er um 600 kg/íbúa
Gróflega skiptist það í fjóra  nokkuð jafnstóra hluta:
matarleifar, lífrænn úrgangur; MSÍ, matarsorpígildi: 175 kg/íbúa
blöð, pappír: 175 kg/íbúa
umbúðir: 175/ kg/íbúa
annað: 175 kg/íbúa
2002 2006 2009 2013 2020
íbúar Bláskógabyggð 868 1.000 1.100 1.300 1.700
magn úrgangs tonn tonn tonn tonn tonn
áætlað magn BB 1.650 1.800 2.000 2.300 3.000
heildarmagn lífrænt 825 900 1.000 1.150 1.500
lífrænt frá heimilum 330 360 400 460 600
lífrænt frá fyrirtækjum 495 540 600 690 900
LÍFRÆNN ÚRGANGUR Í BLÁSKÓGABYGGÐ 2006
Heimilissorp í Bláskógabyggð 2006
matarúrg. pappír ofl     molta
Heimili        íbúar         MSÍ magn kg magn kg magn,kg   heimili  visth. búnir
Laugarvatn 144 144 25.200 25.200 5.100 59 8 3
Reykholt 192 192 33.600 33.600 6.800 60 9
Laugarás 92 92 16.100 16.100 3.200 33 5
Dreifb. Tungur 530 530 92.750 92.750 18.300 87 16
Dreifb. Laugard. 80 80 14.000 14.000 2.800 22 3 1
Dreifbýli Þingv. 19 19 3.250 3.250 600 7 1
samt 1057 184.000 184.000 36.800 258 42
Sorp frá ferðaþjónustu og stofnunum
Stofnanir á Laugarvatni 28.350 28.350
Stofnanir í Reykholti 41.250 41.250
Ferðaþjónusta 182.000 182.000
MARKMIÐ: JARÐGERA ALLAN MATARÚRGANG, FLOKKA PAPPÍRS OG UMBÚÐAÚRGANG
Lífrænn úrgangur í Bláskógabyggð
matarúrg. pappír ofl
stofnanir Laugarvatn         MSÍ magn kg magn kg
ML 20 3.500 3.500
íþróttahús 6 1.050 1.050
grunnskóli 80 14.000 14.000
skipulag 6 1.050 1.050
samtals 162 28.350 28.350
stofnanir Reykholt
Aratunga 30 2.250 2.250
grunnskóli 120 21.000 21.000
leikskóli 30 2.250 2.250
íþróttahús 10 1.750 1.750
Skálholtssk 50 8.750 8.750
heilsugæsla 10 1.750 1.750
Skálholtsbúðir 20 3.500 3.500
samtals 270 41.250 41.250
ferðaþjónusta
Bláskógar 30 2.250 2.250
Dalsel 40 7.000 7.000
íþr.miðst. 80 14.000 14.000
Edda HHÍ 50 8.750 8.750
Edda ML 20 3.500 3.500
Efstidalur 10 1.750 1.750
Lindin 30 2.250 2.250
Hásel 10 1.750 1.750
Geysir 400 70.000 70.000
Úthlíð 35 6.125 6.125
Brattholt 40 7.000 7.000
Kjarnholt 50 8.750 8.750
Kjaransst. 25 4.375 4.375
golfklúbbur 10 1.750 1.750
Klettur 25 4.375 4.375
Iðufell 40 7.000 7.000
Bjarnabúð 10 1.750 1.750
Gilbrún 25 4.375 4.375
Húsið 25 4.375 4.375
Setrið 25 4.375 4.375
Slakki 10 1.750 1.750
Valhöll 40 7.000 7.000
samt 1040 182.000 182.000